IskolaIskola

Tájékoztató szülőknek a tankönyvrendelésről a 2016/2017-es tanévre

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdése szerint az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő tankönyvkölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetve tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki

a) tartósan beteg,

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (a továbbiakban: normatív kedvezmény). A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 26. § (1) szerint a kedvezményekre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges az Igénylőlap leadásával egyidejűleg vagy a következő tanév első napjáig, de legkésőbb október 15. napjáig:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás.

A családi pótlék igazolható bérjegyzékkel, lakossági folyószámla-kivonattal, a postai igazolószelvénnyel.

Fenti rendelet 32. § (5) bekezdése szerint: az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.

A 2016/2017-es tanévben iskolánk az előírt ingyenes tankönyvellátási kötelezettségét a következőképpen biztosítja:

-        a tankönyvek és a tartós tankönyvek iskolából történő kölcsönzésével,

-        tantermekben, iskolai olvasóteremben elhelyezett tankönyvekkel: feladatgyűjtemények, atlaszok, szótárak, stb.

-        a munkafüzetek a tanuló tulajdonába kerülnek.

Iskolánknak jelenleg nem áll módjában a normatív kedvezményen túli további tankönyvtámogatás biztosítása.

Kérjük, hogy a normatív kedvezményre (ingyen tankönyvre) való igényét, amennyiben jogosult rá, az innen letölthető IGÉNYLŐLAP értelemszerű kitöltésével és a júniusi beiratkozáson történő benyújtásával érvényesítse.

Az országos Könyvtárellátó (KELLO) 2016.április 15-től üzemelteti a szuloifelulet.kello.hu weboldalt, ahol a szülők információt kaphatnak gyermekük tankönyvrendelésével kapcsolatban, illetve, regisztráció után lehetőség van a fizetős státuszú tanulók szüleinek elektronikus számla igénylésére és átutalásos vagy bankkártyás fizetésre.

 2016. április 18.                                                                    Fernengel Katalin

                                                         igazgató