IskolaIskola

Szakközépiskola (a 2016/17-es tanévtől szakgimnázium)

A  C Sz C  B E M   J Ó Z S E F   M Ű S Z A K I   S Z A K K Ö Z É P I S K O L Á J A
   É S   S Z A K I S K O L Á J A

      F E L V É T E L T   H I R D E T   A   2 0 1 6 / 17 .   T A N É V R E

 

A  SZAKGIMNÁZIUM  9. ÉVFOLYAMÁRA

az alábbi

á g a z a t o k r a

 

gépészet

kód: 001

 gépgyártástechnológai technikus (1 év)

 mechatronikai technikus (1 év)

villamosipar és elektronika

kód: 002

 erősáramú elektrotechnikus (1 év)

  automatikai technikus (1 év)

  elektronikai technikus (1 év)

szépészet

kód: 003

  gyakorlófodrász (1 év) +  fodrász (1 év)

  gyakorló kozmetikus (1 év) + kozmetikus (1 év)

 

rendészet

kód: 004

 

A 9-12. évfolyamokon

  a  közismereti  képzés  és  a  közép-,  illetve emeltszintő  érettségire  való  felkészítés  mellett  az ágazathoz  tartozó  szakképesítések  közös  részeit, valamint  a  szakmai  érettségi  vizsga  keretében megszerezhetı  szakképesítés  tananyagát  magába foglaló  szakmai  elméleti  és  gyakorlati  oktatás folyik.

A szakmai érettségi vizsgán

az alábbi szakképesítések szerezhetők meg:.

gépészet  >  fémtermék összeszerelő

villamosipar és elektronika  >  elektronikai berendezés összeszerelője

szépészet  >  szolárium kezelő

  rendészet  >  személy és vagyonőr, segédfelügyelő

A sikeres érettségi vizsga után

az ágazatok alatt felsorolt szakképesítések közül az érettségit követő tanévre vonatkozó

szakmaszerkezeti döntésről szóló Kormányrendeletben támogatottnak minősített

szakképesítéseket lehet a zárójelben feltüntetett év alatt megszerezni.

A  rendészeti  ágazat  tanulói  a  szakmai  érettségit követıen tett sikeres felvételi után 2 év helyett 1,5 év alatt szerezhetik meg a rendőr szakképesítést a belügyminisztérium szakközépiskoláiban.

A  szakmai  érettségi  bizonyítvány  birtokában  a tanulmányok bármelyik egyetemen vagy fıiskolán
is folytathatók!

A felvétel tanulmányi feltételei

A 8. évfolyam első félévének sikeres teljesítése, továbbá az alábbi tantárgyak 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege legalább 78, rendészeti ágazat esetén 85.

Magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia, informatika, technika és életvitel, rajz és vizuális kultúra. A rendészeti ágazat esetén a testnevelés is.

A felvétel tanulmányi feltételeit teljesítők rangsorolásának módja, szabályai

A rangsorolás a fenti tantárgyak 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege alapján  történik.

A testnevelés osztályzata kizárólag a rendészeti ágazat esetén vehető számításba!

A beiratkozáshoz az adott ágazat, illetve szakképesítés egészségügyi alkalmassági követelményeinek való megfelelés is szükséges!

 

A jelentkezési lapon csak az ágazatot kell megnevezni,

 az alattuk felsorolt szakképesítések nélkül!